Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego prowadzonego przez Eatzon pod adresem eatzon.com (dalej jako: „Platforma”).

I. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszej Polityki, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator / Eatzon – Eatzon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu (82-300) przy Stanisława Sulimy 1/226, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857377, NIP: 9462699743, REGON: 38687656900000
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Użytkownik / Podmiot danych – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę Eatzon lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE
Na potrzeby niniejszej Polityki, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administratorem danych osobowych jest Eatzon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Stanisława Sulimy 1/226, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857377, NIP: 9462699743, REGON: 38687656900000.
 2. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy pisemie na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail: office@eatzon.pl.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy, Eatzon zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Platformie. Szczegółowe zasady i cele przetwarzania Danych osobowych zostały opisane poniżej.

 1. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
  1. Administrator danych przetwarza dane osób korzystających z Platformy:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Platformie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na mierzeniu efektywności Platformy i doskonaleniu jej funkcjonalności;
   3. w celu diagnozowania problemów związanych z pracą Platformy, zapewnieniu jej prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Platformy.
  2. W tych celach Administrator danych przetwarza dane zarejestrowane w logach systemowych dotyczące aktywności w Platformie tj. oglądaną zawartość Platformy, dane dotyczące sesji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP Użytkownika.
 2. REJESTRACJA W PLATFORMIE (KONTO UŻYTKOWNIKA)
  1. W celu założenia konta na Platformie Eatzon wymaga podania wyłącznie Danych osobowych niezbędnych do utworzenia i prowadzenia konta (tj. imię, nazwisko, adres e-mail). Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Platformie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Użytkownika na Platformie i udostępnianiem funkcjonalności Konta – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych oznaczonych jako fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na mierzeniu efektywności Platformy i doskonaleniu jej funkcjonalności;
   3. diagnozowania problemów związanych z pracą Platformy, zapewnieniu jej prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Platformy;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG I FUNKCJONALNOŚCI KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. W zależności od usługi lub funkcjonalności Konta Użytkownika Eatzon może przetwarzać następujące dane:
   1. dotyczące historii Zamówień Użytkownika na Platformie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy na prowadzenie Konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. dotyczące wyrażonych przez Użytkownika opinii na temat Restauracji i Produktów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi wyrażania opinii na temat Restauracji i Produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. wizerunek Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika wyrażona w drodze wyraźnego działania potwierdzającego polegającego na wgraniu zdjęcia lub grafiki przez Użytkownika do Konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   4. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik włączył usługę lokalizacji swojego urządzenia dla aplikacji mobilnej bądź strony internetowej, wówczas Eatzon przetwarza zdefiniowane przez Użytkownika i udostępnione za jego zgodą dane dotyczące lokalizacji, by oferować usługi dopasowane do jego położenia geograficznego – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika wyrażona w drodze wyraźnej czynności potwierdzającej polegającej na zatwierdzeniu udostępnienia Platformie danych dotyczących lokalizacji urządzenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
   6. dotyczące działań Użytkownika w Platformie, w tym informacje na temat przeglądanych przez niego Restauracji i Produktów – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na dostosowywaniu treści do zainteresowań Użytkownika.
  2. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z wybranej funkcjonalności Konta Użytkownika. W pozostałym zakresie podanie danych jest obligatoryjne do świadczenia usługi Konta Użytkownika zgodnie z umową.
 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Złożenie zamówienia na Platformie wiąże się z koniecznością założenia Konta Użytkownika oraz podania danych niezbędnych do realizacji Zamówienia tj. danych dotyczących sposobu Odbioru (w szczególności adres dostawy) oraz danych dotyczących płatności.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu realizacji i obsługi złożonego Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  3. Podanie danych jest konieczne do realizacji Zamówienia, a ich brak uniemożliwi jego realizację.
 5. CZAT
  1. Administrator zapewnia możliwość kontaktu za pośrednictwem czatu na Platformie. W takiej sytuacji Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które Podmiot danych dobrowolnie poda w swojej wiadomości.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla prawidłowej obsługi zapytania. Dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest umożliwienie osobom zainteresowanym kontaktu z Administratorem
 6. USUNIĘCIE KONTA
  1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto w platformie Eatzon.
  2. Usunięcie konta użytkownik może zrealizować w następujący sposób:
   • krok 1: Nacisnąć na pasku appbar ikonę „Konto”
   • krok 2: Kliknąć w widoku konto „Ustawienia”
   • krok 3: W widoku ustawienia kliknąć „Usuń konto
   • krok 4: Potwierdzić usunięcie konta w kolejnym kroku
  3. Usunięcie konta następuje po samodzielnym usunięciu konta przez użytkownika bez dodatkowego potwierdzenia.
  4. Użytkownik może usunąć swoje konto poprzez maila support@eatzon.pl i poprosić o skasowanie konta.
 7. FORMULARZ KONTAKTOWY
  1. Administrator zapewnia możliwość kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Platformie. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zapewnienie możliwości kontaktu osobom zainteresowanym. Dane zawarte w korespondencji Administrator może przetwarzać także w celu zabezpieczenia swoich praw w ramach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 8. MARKETING
  1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kierowania do niego treści marketingowych kanałami komunikacji, na które Użytkownik wyraził zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, a udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w związku z kierowaniem reklamy kontekstowej (tj. reklamy niedopasowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika). Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji działań marketingowych wobec klientów.
  3. Administrator może kierować do Użytkowników reklamę behawioralną dopasowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika na podstawie ich profilowania. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na prezentacji treści dopasowanych do zainteresowań Użytkowników.

IV. ŹRÓDŁO DANYCH
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Platformy i jej funkcjonalności.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Platformy i jej funkcjonalności.

 1. Okres przetwarzania danych jest zależny od rodzaju świadczonej usługi, celu przetwarzania oraz podstawy prawnej:
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody lub ustania celu przetwarzania, na który zgoda została wyrażona – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  2. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu skutecznego sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych są ciążące na Administratorze obowiązki prawne, wówczas Dane osobowe są przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązków prawnych, w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych.
  4. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy, wówczas dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji; okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z prowadzeniem Platformy oraz realizacją świadczonych usług Administrator danych korzysta z usług podmiotów zewnętrznych wspierających go w prowadzeniu jego działalności, w tym przekazuje i udostępnia im Dane osobowe Użytkowników.
 2. Podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje i udostępnia Dane osobowe Użytkowników to:
  1. Restauratorzy;
  2. podmioty zapewniające wsparcie techniczne, w tym hosting danych;
  3. podmioty zapewniające realizację i obsługę płatności, w tym banki i dostawcy usług płatniczych;
  4. podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności, w tym biuro rachunkowe, kancelaria prawna, pomoc techniczna IT, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą;
  5. podmioty oferujące narzędzia dotyczące analityki Platformy;
  6. podmioty oferujące narzędzia do masowego mailingu;
  7. podmioty świadczące usługi windykacji należności

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Administrator przy prowadzeniu działalności współpracuje z podmiotami przetwarzającymi dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Transfer Danych osobowych odbywa się wyłącznie, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 3. Podmiot danych może uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych osobowych do państwa trzeciego kontaktując się z Administratorem.

VIII. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 1. W zakresie wskazanym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych — prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym m.in. o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia, a także prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych na podstawie art. 15 RODO
  2. prawo do sprostowania danych — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one nieaktualne, niedokładne lub niepełne na podstawie art. 16 RODO.
  3. prawo do usunięcia danych — prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w art. 17 RODO.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych — prawo do żądania zaprzestania przez Administratora danych tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 18 RODO.
  5. prawo do przenoszenia danych — prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały Administratorowi dostarczone oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi na podstawie art. 20 RODO.
  6. prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu złożenia wniosku dotyczącego realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

IX. PROFILOWANIE

 1. W celu realizowania działań marketingowych i lepszego dopasowania oferty Administrator wykorzystuje profilowanie tj. w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu prognozy ich preferencji.
 2. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w sposób, który wywoływałby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływał na Użytkownika.

X. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. Na Platformie Administrator wykorzystuje technologię przechowującą lub uzyskującą dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika podłączonym do sieci (pliki cookies lub inne podobne technologie).
 2. Korzystanie z plików cookies i podobnych technologii wymaga uzyskania od Użytkownika zgody. Zgoda może być w każdym momencie wycofana.
 3. Zezwolenie nie jest wymagane wyłącznie w przypadku plików cookies i podobnych technologii, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej lub usługi wyraźnie zażądanej przez Użytkownika.
 4. Podczas pierwszej wizyty na Platformie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 5. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień plików cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.
 6. Administrator wykorzystuje poszczególne rodzaje plików cookies w następujących celach:
  1. Cookies „serwisowe” – niewymagające zgody, niezbędne do transmisji danych lub wykonania usługi wyraźnie żądanej przez Użytkownika, w tym:
   • Cookies służące do personalizacji interfejsu,
   • Cookies z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika (user input cookies),
   • Cookies służące do uwierzytelnienia Użytkownika na Platformie,
   • Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa usługi żądanej przez Użytkownika,
   • Cookies odtwarzaczy multimedialnych, gdy są konieczne do odtworzenia treści,
  2. Cookies „marketingowe” – wymagają zgody Użytkownika, służą wyświetlaniu Użytkownikowi na Platformie reklam kontekstowych Administratora; Platforma wykorzystuje pliki cookies Google Adwords, które pozwalają na wyświetlanie reklam osobom, które odwiedziły Platformę. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
  3. Cookies „analityczne” – pliki cookies Google Analytics dostarczone przez spółkę Google do analizy sposobu korzystania z Platformy przez Użytkownika, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Platformy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1.01.2023
 2. Zastrzegamy sobie prawo do bieżącej aktualizacji tekstu niniejszej Polityki. Aktualna treść jest zawsze dostępna na Platformie.